Skip to content

Gårdlaugets bestyrelse

Bestyrelsen

Peter Holdt Holsteen | Formand | Nordgård
Philipp Ulrich Hasselbach | Kasserer | Nordgård
Lisette Østergren Nielsen  | Sydgård
Loa Miller | Sydgård
Margit Baun | Sydgård

Victor Boye Julebæk | Suppleant | Sydgård
Kasper Birkner | Suppleant | Nordgård

Alle henvendelser til bestyrelsen sendes til: info@koebkesgaard.dk

Henvendelser besvares efter det næste bestyrelsesmøde. Se datoer herunder.

Kommende møder

REFERATER | ØKONOMI | GENERALFORSAMLING

Vedtægter for gårdlauget Købkes Gård

Læs vedtægter for gårdlauget Købkes Gård

VEDTÆGTER for gårdlavet Købkes Gård

Der stiftes herved et gårdlav – omfattende ejendommene Sortedam Dossering 59, 59A-K, 63A-B, 65A-B, Lundingsgade 2-12, Ryesgade 54, 56A-C, 58-66, 66A-C, 68A-C, 70, 70 A- C, 72-76 og Helgesensgade 1-9 – med følgende vedtægter:

§ 1

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Gårdlavets navn er “Gårdlavet Købkes Gård”.

Dets hjemsted er Københavns Kommune. Værneting er Københavns Byret.

Gårdlavets formål er at overtage, administrere og drive, herunder ren- og vedligeholde, det til ejendommene hørende fællesgårdanlæg, omfattende ejendommene matr.nr. 323, 697, 698, 704, 948, 1495, 1496, 1980, 2060,2380,2381, 2388 (ejerlejl. nr. 1-13),2441 (ejerlejl. nr. 1- i4), 2447, 2761, 2762, 2763, 3268 og 5309 Udenbys Klædebo Kvarter, København, (UK), jf. vedhæftede tegning nr. 26.951.

Indtil fællesgårdanlægget er etableret i sin helhed overtager gårdlavet administration, drift, herunder ren- og vedligeholdelse af den del af fællesgårdanlægget, der omfatter ejendommene matr.nr. 323, 697, 698, 2388 (ejerlejl. nr. 1-13), 2441 (ejerlejl. nr. 1-14), 2447, 2761, 2762, 2763 og 5309 UK

§ 2

MEDLEMMER

Gårdlavets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de under § l nævnte ejendomme. Ejendommenes ejere er forpligtet til at være medlem af lavet.

Ejendomme, opdelt i ejerlejligheder eller ejet af en andelsboligforening, betragtes i henhold til disse vedtægter som en ejendom, der i alle forhold repræsenteres af den pågældende ejer- lejlighedsforening eller andelsboligforening.

Ved ejerskifte indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser. Medlemsskabet indtræder ved skødets anmeldelse til tinglysning.

§ 3

MEDLEMMERS FORPLIGTELSER

Gårdlavets medlemmer er pligtige til

Stk. 1.

at opretholde det af Københavns Kommune udførte og godkendte gårdanlæg til fælles brug for de i § l nævnte ejendomme, således at ændringer i forhold til den tinglyste servitut kun kan foretages efter forud fra Københavns Kommune (Bygge- og Teknikforvaltningen) indhentet tilladelse,

Stk. 2.

at ren- og vedligeholde det fælles gårdanlæg under et, herunder skure, legeredskaber, be- plantning, hegning, belysning, tørrestativ er, borde og bænke og lignende tilbehør, samt over- fladebelægning, herunder afvanding af fællesarealer og vandafledning fra fælles indretninger. Fælles ledninger må ikke fjernes, overbygge s, overskæres, beskadiges, flyttes eller omlægges uden gårdlavets tilladelse.
Brønde, afløbsledninger og belysning, der alene betjener den enkelte ejendom, ren- og vedligeholdes af den pågældende ejer. .

Indtil fællesgårdanlægget er etableret i sin helhed overtager gårdlavet alene ren- og vedligeholdelsen af den omlagte del af fællesgårdanlægget, der omfatter ejendommene matr.nr. 323, 697, 698, 2388 (ejerlejl.nr. 1-13), 2441 (ejerlejl.nr. 1-14), 2447, 2761, 2762, 2763 og 5309 UK,

Stk. 3.

at ren- og vedligeholde fællesportene på ejendommene matr.nr. 704, 1495 og 2761 UK, København, fællesgennemgangene på ejendommene matr.nr. 697,698, 1890 og 2762 UK, København og det fælles renovationsrum på ejendommen matr.nr. 2447 UK.

Indtil fællesgårdanlægget er etableret i sin helhed overtager gårdlavet alene ren- og vedligeholdelsen af fællesporten på ejendommen matr.nr. 2761 UK, fællesgennemgangene på ejendommene matr.nr. 697, 698 og 2762 UK, og det fælles renovationsrum på ejendommen matr.nr. 2447 UK,

Stk. 4.

at det med skravering viste gårdareal på ejendommen matr.nr. 948 UK, forbeholdes denne ejendom,

Stk. 5.

at ejerne af ejendommene matr.nr. 323, 697, 698, 704, 948 og 5309 UK, selv ren- og vedligeholder de med skravering viste gårdarealer på disse ejendomme,

Stk. 6.

at tåle, at ren- og vedligeholdelse af det fælles gårdanlæg kan ske ved Københavns Kommunes foranstaltning for ejernes regning, indtil kommunen (Gårdrydningskontoret) modtager meddelelse om, at gårdlavet er rede til at indtræde i alle lavets rettigheder og forpligtelser. Ophør af kommunens eventuelle ren- og vedligeholdelse af gårdanlægget kan ske med 3 måneders varsel til den 1. i en måned,

Stk. 7.

at sikre, at der kun finder parkering sted på de markerede 2 pladser på ejendommen matr.nr. 704 UK, og at gårdarealet ikke benyttes til oplag eller udnyttes erhvervsmæssigt. Tilkørsel , for vareindlevering til dagligvarebutikken (Irma) og påfyldningspladsen til benzintanken i ejendommens forhus er dog tilladt.

Indtil fællesgårdanlægget er etableret i sin helhed opretholdes de eksisterende forhold på matr.nr. 704 UK,

Stk. 8.

at si1cre, at børnene i børneinstitutionerne på matr.nr. 323 og 704 UK har adgang til at benytte det fælles gårdanlæg.

Indtil fællesgårdanlægget er etableret i sin helhed opretholdes de eksisterende forhold,

Stk. 9.

at udarbejde ordensregler for fællesanlæggets benyttelse og opretholde orden i anlægget, herunder at holde porte og gennemgange aflåsede.

Indtil fællesanlægget er etableret i sin helhed aflåses alene porte og gennemgange i ejendommene matr.nr. 323, 697, 698, 2388 (ejerlejl.nr. 1-13), 2441 (ejerlejl.nr. 1-14), 2447, 2761,2762,2763 og 5309 UK,

Stk. 10.

at tåle, at Københavns Kommune (Gårdrydningskontoret) udarbejder ordensregler for fæl- les anlæggets benyttelse, såfremt gårdlavet undlader dette.

§ 4

KAPITAL- OG HÆFTELSESFORHOLD

Stk. 1.

For gårdlavets forpligtelser hæfter alene dette. Medlemmerne hæfter indbyrdes i forhold til nedenstående fordelingstal, der er udarbejdet efter ejendommenes bruttobeboelsesarealer.

Indtil fællesgårdanlægget er etableret i sin helhed, jf. § 1, omfatter gårdlavets forpligtelser alene forhold vedrørende ejendommene matr.nr. 323,697,698,2388 (ejerlej 1.nr. 1-13),2441 (ejerlej1.nr. 1-14),2447,2761,2762,2763 og 5309 UK.

Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle ejendommens forpligtelser over for gårdlavet, herunder for eventuelle restancer. Ved salg er refusionsopgørelsen mellem sælger og køber gårdlavet uvedkommende.

Gårdlavets kreditorer kan ikke rette krav direkte mod de enkelte medlemmer for gårdlavets forpligtelser.

Fordelingstallene er for tiden følgende:

Matr.nr. Beliggenhed Fordelingstal
323 UK Ryesgade 68 B-C 60
697 UK Ryesgade 66, 66A-66C 2259
698 UK Ryesgade 70, 70A- 70C 2073
704 UK Ryesgade 60-64 4672
948 UK Sortedam Dossering 59 A-K 6641
1495 UK Ryesgade 58 955
1496 UK Ryesgade 56 A-C 2506
1980 UK Lundingsgade 4-6 1873
2060 UK Sortedam Dossering 59 1083
2380 UK Lundingsgade 12, Ryesgade 54 1275
2381 UK Lundingsgade 8-10 1050
2388 UK Sortedam Dossering 65 A-B 1802
2441 UK Helgesensgade 1 1313
2447 UK Helgesensgade 9 og Ryesgade 76 2253
2761 UK Helgesensgade 3-5 1100
2762 UK Helgesensgade 7 550
2763 UK Ryesgade 72-74 1043
3268 UK SortedamDossering 63 A-B 3331
5309 UK Ryesgade 68 A 206
I alt 36045

Indtil fællesgårdanlægget er etableret i sin helhed er nedenstående fordelingstal i relation til fællesudgifterne gældende:

Matr.nr. Beliggenhed Fordelingstal
323 UK Ryesgade 68B-C 60
697 UK Ryesgade 66, 66A-C 2259
698 UK Ryesgade 70, 70A- 70C 2073
2388 UK Sortedam Dossering 65A-C 1802
2441 UK Helgesensgade 1 1313
2447 UK Helgesensgade 9 og Ryesgade 76 2253
2761 UK Helgesensgade 3-5 1100
2762 UK Helgesensgade 7 550
2763 UK Ryesgade 72-74 1043
5309 UK Ryesgade 68A 206
I alt 12659

Renovationsudgifterne indgår ikke i fællesudgifterne, men opkræves som sædvanlig efter Renholdningsselskabet af 1898’s bestemmelser.

Stk. 2.

Bestyrelsen udarbejder til forelæggelse på den stiftende generalforsamling et forslag til endeligt budget for indeværende regnskabsår og et foreløbigt budget for det kommende regnskabsår for den del af fællesgårdanlægget, jf. § 1, der er etableret på nuværende tidspunkt.

Herefter udarbejder bestyrelsen hvert år til forelæggelse på den ordinære generalforsamling et forslag til endeligt budget for indeværende regnskabsår og et foreløbigt budget for det følgende regnskabsår.
Budgetterne skal vise lavets forventede udgifter til anlæggets drift og vedligeholdelse m.v. Udgiftsbeløbet fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstallene.
Bestyrelsen kan forlange, at medlemmerne betaler bidraget månedsvis, kvartalsvis eller halvårsvis forud. Indbetales skyldige beløb ikke rettidigt, er bestyrelsen berettiget til at over- give fordringen til inkasso efter at have givet den pågældende skriftligt påkrav med 14 dages varsel.
Det foreløbige budget skal tjene som grundlag for bestyrelsens dispositioner m.v. for den del af det pågældende regnskabsår, som ligger forud for den ordinære generalforsamling og dermed for vedtagelsen af det endelige budget.

Stk. 3.

Gårdlavet skal – bortset fra en evt. driftskapital – ikke oparbejde nogen formue. Gårdlavets kontante midler skal være anbragt i pengeinstitut. Ved en sådan anbringelse skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af passende størrelse.

Et medlem kan ikke ved salg af sin ejendom gøre krav på udbetaling af ejendommens andel af gårdlavets formue, lige så lidt som andele i denne formue kan gøres til genstand for særskilt overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning.

Udbetaling af andele kan alene finde sted ved lavets opløsning, jf. § 8.

§ 5

GENERALFORSAMLING

Stk. 1.

Generalforsamlingen er gårdlavets øverste myndighed.
Beslutning på generalforsamlingen træffes ved flertal efter fordelingstal.
Enhver ejerlejlighedsejer, andelshaver, lejer samt revisor og evt. administrator har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Kun medlemmer har stemmeret. Stemme- afgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt.

Til beslutning om ændring i disse vedtægter kræves at 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor.

Er 2/3 af de stemmeberettigede i henhold til fordelingstal ikke til stede på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 flertal, afholdes en ny generalforsamling inden 1 måned, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med 2/3 flertal efter fordelingstal, uden hensyn til hvor mange der er mødt frem.

Optagelse af lån kræver enstemmighed.

Stk. 2.

Hvert år inden udgangen af maj måned afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning.
4. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår.
5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Valg af evt. administrator.
9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres skriftligt af mindst 2 af gårdlavets medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Stk. 3.

Generalforsamlinger indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen – der for ejerlejlighedsejere, andelshavere og lejere kan ske ved bekendtgørelse – skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet af bestyrelsen på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen, og med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal – til medlemmerne – følge det reviderede regnskab samt bestyrelsens forslag til budget.
Indkaldelsen skal endvidere oplyse, at eventuelle forslag vil blive omdelt/opslået i opgange- ne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 4.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne eller forslag behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne eller forslag behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Stk. 5.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
En af bestyrelsen udpeget person skriver i en autoriseret protokol et kort referat af forhandlingerne og de trufne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten.
Referatet tilstille s medlemmerne af gårdlavet og formidles til karreen s beboere – f.eks. ved opslag – senest 4 uger efter generalforsamlingen.

§ 6

Stk. 1.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af gårdlavet og udføre generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer – heraf mindst 2 fra Nordenden af fællesgårdanlægget (matr.nr. 323, 697, 698, 2388 (ejerlejl.nr. 1-13), 2441 (ejerlejl.nr. 1-14), 2447, 2761, 2762, 2763 og 5309 UK) og mindst 2 fra Sydenden af fællesgårdanlægget (matr.nr. 704, 948, 1495, 1496, 1980,2060,2380,2381 og 3268 UK). Desuden vælger generalforsamlingen 0-2 suppleanter – heraf højst 1 fra Nordenden af fællesgårdanlægget (matr.nr. 323, 697, 698, 2388 (ejerlejl.nr. 1-13), 2441 (ejerlejl.nr. 1-14), 2447, 2761, 2762, 2763 og 5309 UK) og højst 1 fra Sydenden af fællesgårdanlægget (matr.nr. 704, 948, 1495, 1496, 1980, 2060, 2380,2381 og 3268 UK). Som medlem af bestyrelsen og suppleanter kan vælges gårdlavets medlemmer eller repræsentanter udpeget af disse.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og suppleanter for 1 år ad gangen. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og konstituerer i øvrigt sig selv senest 2 uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv.
Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen for de valgte suppleanter, såfremt generalforsamlingen ikke har bestemt denne.

Stk. 3.

Bestyrelsen har ledelsen af gårdlavets anliggender.

Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af lavets fællesanliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af evt. forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser, opkrævning af bidrag m.m. hos lavets medlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp til varetagelse af den daglige drift.
Har generalforsamlingen valgt at ansætte en administrator, forestås gårdlavets almindelige økonomiske og juridiske forvaltning af administrator.

Stk. 4.

Bestyrelsen indkaldes efter behov, samt hvis et af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, herunder formanden.
Formanden leder møderne. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

Stk. 5.

Bestyrelsen kan – med bindende virkning for samtlige medlemmer – foretage enhver for opfyldelsen af lavets formål nødvendige dispositioner, herunder underskrive enhver deklaration, der af offentlig myndighed kræves lyst på lavets privatejede ejendomme til opretholdelse af fællesanlægget.

Bestyrelsen kan modtage meddelelser, pålæg og lignende fra det offentlige vedr. fællesanlægget.

Stk. 6.

Bestyrelsen kan træffe alle nødvendige aftaler med Renholdningsselskabet af 1898 for afhentning af husholdnings- og erhvervsaffald samt storskrald.

Stk. 7.

Bestyrelsen skal, forinden den foretager dispositioner, der forøger udgifterne for medlemmerne med mere end 15% af det vedtagne budget, forelægge spørgsmålet herom for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og erhverve dennes godkendelse.
Optagelse af lån kan kun ske i henhold til generalforsamlingens beslutning, jf. § 5, stk. 1.

Stk. 8.

Referat af det på hvert bestyrelsesmøde passerede indføres i gårdlavets forhandlingsprotokol. Hvert referat underskrives af de i det refererede møde deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 9.

Bestyrelsen og dermed gårdlavet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan dog give administrator bemyndigelse til at disponere.

Stk. 10.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder, indtræder suppleanterne i den – ifølge stk. 2 – fastsatte rækkefølge.
Et medlem af bestyrelsen er pligtig til at afgå, når han ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt, kommer under konkurs eller er ude af rådighed over sit bo.

§ 7

REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1.

Gårdlavets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsesdatoen til 31. december 1999.

Stk. 2.

Revision af gårdlavets regnskaber – herunder eftersyn af kassebeholdning, tilgodehavender i pengeinstitut samt foreningens eventuelle øvrige formue, foretages af revisor. Revisor væl- ges af den ordinære generalforsamling og skal være statsautoriseret eller registreret. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 8

OPLØSNING AF GÅRD LAVET

Da gårdlavet er stiftet i anledning af den på ejendommene lyste servitut om udlæg af fælles arealer m.m., kan det ingensinde opløses uden efter forudgående aflysning af nævnte servitut. I øvrigt kan opløsning kun finde sted efter enstemmig vedtagelse på en generalforsamling, hvor samtlige lavets medlemmer er til stede eller repræsenteret og efter godkendelse af kommunen, medmindre denne godkendelse ligger i den forudgående aflysning af den ovenfor nævnte servitut.

Ved opløsning af gårdlavet fordeles dettes eventuelle formue mellem medlemmerne efter fordelingstal.

§ 9

GODKENDELSE, TINGLYSNING M.V.

Nærværende vedtægter skal godkendes af Københavns Kommune (Bygge- og Teknikforvaltningen).

Vedtægternes §§ 1,2, 3 og 4, stk. 1 samt §§ 8 og 9 begæres tinglyst som servitut på samtlige de ejendomme gårdanlægget omfatter, jf. § 1.
De på ejendommene tinglyste byrder, servitutter og panthæftelser, hvorom der henvises til i tingbogen, skal respekteres.

Påtaleberettigede er ethvert af gårdlavets medlemmer og Københavns Kommune (Bygge- og Teknikforvaltningen). Uden sidstnævntes tilladelse kan hverken ændringer, for såvidt angår ovennævnte paragraffer, eller aflysning af tingbogen finde sted.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. november 1999

København, den 11. maj 2000

Som dirigent og referent på generalforsamlingen

København i maj måned 2000 som bestyrelse for gårdlavet:

Lise Specht Petersen (sign.)

Jesper Milsted (sign.)

Svend Tinndahl (sign.)

Karl-Richard Jørgensen (sign.)

Morten Sørensen (sign.)

Københavns Kommune, Bygge- og Teknikforvaltningen den 7. september 2000

Bjarne Raahauge (sign.)

KØBENHAVNS KOMMUNE
Bygge- og Teknikforvaltningen
Bygge- og Boligdirektoratet
Ottiliavej 1 – 2500 Valby

Vedtægter for Købkes Gård. Se originaldokumentet dateret d. 11. maj 2000
Gårdlauget Købkes Gård: KloarkGårdlauget Købkes Gård: Kloark
Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere info

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker OK herunder, betragtes dette som din accept

Luk